Than Anthracite lọc nước sinh hoạt
prev
  • Than Anthracite lọc nước sinh hoạt
next

Mã:

Đặt hàng

- Thành phần Carbon - 96% (dựa trên tro / phân tích độ ẩm) 

- Gãy - Góc 

- Tỷ trọng- 52 Lbs / Ft 3

- Độ cứng (Moh) - 3,0-3,5 

- Tỷ trọng -. 1,6 Avg 

- Độ tan trong kiềm - Không 

- Tan trong axit - Không 

- Hòa tan trong axit Clohydric - <0,2%

Than Anthracite lọc nước sinh hoạt được chọn kỹ lưỡng từ than trong đó là loại sản lượng tỷ lệ phần trăm cao nhất của carbon.  Sau đó than được phân loại bằng thủy lực để giảm vật liệu khoáng và tro ở mức tối thiểu, và cuối cùng đã được sàng lọc và rửa sạch để đảm bảo sự phù hợp với mục đích lọc. 

Đặc điểm vật lý và hóa học điển hình

- Thành phần Carbon - 96% (dựa trên tro / phân tích độ ẩm) 

- Gãy - Góc 

- Tỷ trọng- 52 Lbs / Ft 3

- Độ cứng (Moh) - 3,0-3,5 

- Tỷ trọng -. 1,6 Avg 

- Độ tan trong kiềm - Không 

- Tan trong axit - Không 

- Hòa tan trong axit Clohydric - <0,2%